Urząd Gminy Jasienica Rosielna

Redagujący: Cwynar StefanFic Anna.

Strona główna
URZAD GMINY JASIENICA ROSIELNA


Sekretarz Gminy

Do zadań Sekretarza Gminy należy w szczególności:
1) zapewnienie zgodności wydawania decyzji i działania Urzędu z obowiązującymi przepisami , 2) organizowanie pracy Urzędu i koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne komórki organizacyjne , 3) nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej , 4) organizowanie współdziałania z sołectwami oraz jednostkami organizacyjnymi gminy , 5) nadzorowanie przestrzegania zasady rzetelnego i terminowego załatwiania spraw obywateli , 6) zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego , obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie gminy , 7) inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządowych , 8) zapewnienie obsługi prawnej urzędu , 9) prowadzenie spraw osobowych urzędu 10) bezpośrednio nadzoruje pracę Referatu Społeczno – Administracyjnego oraz wykonuje inne zadania powierzone przez Wójta .

Sekretarz Gminy
 Elżbieta Płonka - Sekretarz

» Panel aktualizacyjny «