Urząd Gminy Jasienica Rosielna

Redagujący: Cwynar StefanFic Anna.

Strona główna
URZAD GMINY JASIENICA ROSIELNA


Ochrona Środowiska

Zawiadomienie znak: DOOS-oaI.4200.28.2015.is.14 z d. 22.07.2016 r GDOŚ w spr. przesunięcia terminu załatwienia sprawy - Droga S19 : Zawiadomienie znak: DOOS-oaI.4200.28.2015.is.9 z d. 05.05.2016 r GDOŚ w spr. przesunięcia terminu załatwienia sprawy - Droga S19 : Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w spr. wyd. dec. środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 115822R BLIZNE – STAWY w km 0+000 – 2+432”, na działkach w m. Blizne : Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w spr. decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 115822R BLIZNE – STAWY w km 0+000 – 2+432”, na działkach w m. Blizne : Pismo i zawiadomienie znak: DOOs-oaI.4200.28.2015.is.4; DOOs-oaI.4200.28.2015.is.5 z d. 11.03.2016 r GDOŚ w spr. przesunięcia terninu załatwienia sprawy - Droga S19 : Obwieszczenie WOOŚ.4200.1.2013.AH.289 z dnia 2015-12-16 RDOŚ w Rzeszowie w sprawie odwołań od decyzji środowiskowej dla drogi ekspresowej S19 : Obwieszczenie WOOŚ.4200.1.2013.AH-260 z dnia 2015-11-17 RDOŚ w Rzeszowie w sprawie wydania sprostowania do decyzji środowiskowej dla drogi ekspresowej S19 : Obwieszczenie WOOŚ.4200.1.2013.AH-254 z dnia 2015-11-06 RDOŚ w Rzeszowie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla drogi ekspresowej S19 : Obwieszczenie WOOŚ.4200.1.2013.AH-255 z dnia 2015-11-06 RDOŚ w Rzeszowie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla drogi ekspresowej S19 : Obwieszczenie WOOŚ.4200.1.2013.AH-124 z dnia 2015-02-12 RDOŚ w Rzeszowie w spr. drogi ekspresowej S19 : Obwieszczenie WOOŚ.4200.1.2013.AH-155 z dnia 2015-08-06 RDOŚ w Rzeszowie w spr. drogi ekspresowej S19 : Obwieszczenie WOOŚ.4200.1.2013.AH-156 z dnia 2015-08-06 RDOŚ w Rzeszowie w spr. drogi ekspresowej S19 : Obwieszczenie WOOŚ.4200.1.2013.AH-195 z dnia 2015-09-23 RDOŚ w Rzeszowie w spr. drogi ekspresowej S19 : Obwieszczenie WOOŚ.4200.1.2013.AH-206 z dnia 2015-10-05 RDOŚ w Rzeszowie w spr. drogi ekspresowej S19 : Obwieszczenia w spr. wydania dec. o środowisk. uwarunk. przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi ekspresowej S19 Kuźnica-Barwinek na odc. Kielanówka-Barwinek (Granica Państwa) wraz z niezbędną infrastrukturą : Postanowienie w sprawie wydania dec. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanit. na terenie Gm Jasienica R. w części wsi Jasienica R. i we wsi Wola Jasienicka" :  Obwieszczenie o wyd. Postanowienia dot. dec. o środowiskowych uwarunkow. dla przedsięw. pn.:„Budowa kanalizacji sanit. na terenie Gm Jasienica R. w części wsi Jasienica R. i we wsi Wola Jasienicka" : Postanowienie w sprawie wydania dec. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci wodociągowej wraz z uzbroj. studni wierconych i stacją uzdatniania wody w m. Jasienica R." : Obwieszczenie o wyd. Postanowienia dot. dec. o środowiskowych uwarunkow. dla przedsięw. pn.: „Budowa sieci wodociągowej wraz z uzbroj. studni wierconych i stacją uzdatniania wody w m. Jasienica R." : Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Bliznem, gm. Jasienica Rosielnla"  : Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowisk. uwarunk. dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Bliznem, gm. Jasienica Rosielna" : Decyzja o środowiskowych uwarunkow. dla przedsięw. pn.: „Budowa kanalizacji sanit. na terenie Gm Jasienica R. w części wsi Jasienica R. i we wsi Wola Jasienicka" : Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkow. dla przedsięw. pn.: „Budowa kanalizacji sanit. na terenie Gm Jasienica R. w części wsi Jasienica R. i we wsi Wola Jasienicka" : Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci wodociągowej wraz z uzbroj. studni wierconych i stacją uzdatniania wody w m. Jasienica R." : Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci wodociągowej wraz z uzbroj. studni wierconych i stacją uzdatniania wody w m. Jasienica R." : Postanowienie w sprawie wydania dec. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Bliznem, gm. Jasienica Rosielnla" : Obwieszczenie o wyd. Postanowienia dot. dec. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Bliznem, gm. Jasienica Rosielnla" : Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania dec. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Bliznem, gm. Jasienica Rosielnla" : Obwieszczenie o wszczęciu postęp. w spr. wyd. dec. o środowisk. uwarunk. dla przeds. pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gm. Jasienica R. w części wsi Jasienica R. i we wsi Wola Jasienicka" : Obwieszczenie o wszcz. postęp. w spr. wyd. dec. o środ. uwarunk. dla przeds. pn.: „Budowa sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem studni wierconych i stacją uzdatniania wody w miejscowości Jasienica R." : Opinia dot. odstąpienia od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Gminy Jasienica Rosielna : Zawiadomienie o zgromadz. materiałów w spr. wydania dec. o środowisk. uwarunkow. inwestycji p.n.: „Budowa stacji kontroli pojazdów do 3,5 T z zapleczem stacji paliw, budowa myjni samochodowej ... : Decyzja o środowisk. uwarunk. przedsięwz. pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Blizne przysiółki Czubówka i Kaczmarówka, gmina Jasienica Rosielna" : Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowisk. uwarunk. przeds. pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Blizne przysiółki Czubówka i Kaczmarówka, gmina Jasienica Rosielna" : Decyzja o środowisk. uwarunk. przedsięwz. pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jasienica Rosielna, przysiółki Płosina Dolna i Brzezianka oraz w miejscowości Orzechówka przysiółek.. :  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowisk. uwarunk. przeds. pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jasienica Rosielna, przysiółki Płosina Dolna i Brzezianka... : Postanowienie Wójta Gminy Jasienica Rosielna dla przeds. pn.: „Budowa stacji kontroli pojazdów do 3,5 T z zapleczem stacji paliw, budowa myjni samochodowej ręcznej dwustanowiskowej budowa stacji ... : Obwieszczenie Wójta Gminy Jasienica Rosielna dla przeds. pn.: „Budowa stacji kontroli pojazdów do 3,5 T z zapleczem stacji paliw, budowa myjni samochodowej ręcznej dwustanowiskowej budowa stacji ... : Postanowienie Wójta Gminy Jasienica Rosielna dla przeds. pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Blizne przysiółki Czubówka i Kaczmarówka, gmina Jasienica Rosielna" w m. Blizne : Obwieszczenie Wójta Gminy Jasienica Rosielna dla przeds. pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Blizne przysiółki Czubówka i Kaczmarówka, gmina Jasienica Rosielna" w m. Blizne : Postanowienie Wójta Gminy Jasienica Rosielna dla przeds. pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jasienica Rosielna, przysiółki Płosina Dolna i Brzezianka oraz w miejscowości Orze... : Obwieszczenie Wójta Gminy Jasienica Rosielna dla przeds. pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jasienica Rosielna, przysiółki Płosina Dolna i Brzezianka oraz w miejscowości Orze... : Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie dot. postęp. transgranicznego w spr. oceny oddziaływania na środow. plan. do bud. dwóch bloków energet 3 oraz 4 w elektrowni jądrowej na Ukrainie w Regionie Chmielnickim : Obwieszczenie o wszczęciu postęp. w spr. wyd. decyzji o środ. uwarunk. dla przeds. pn. Budowa stacji kontroli pojazdów do 3,5 T z zapleczem stacji paliw bud. myjni samoch. ręcznej dwustan...... : Zawiadomienie o wszczęciu postęp. w spr. wyd. decyzji o środ. uwarunk. dla przeds. pn. Budowa stacji kontroli pojazdów do 3,5 T z zapleczem stacji paliw bud. myjni samoch. ręcznej dwustan...... : Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie w spr. transgranicz. oddział. na środow. przeds. Budowa nowej instalacji F&D o dużej przepustowości przy elektrowni jądrowej V1 plan. do realiz. przez Republikę Słowacką : Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie w spr. transgranicz. oddział. na środow. przeds. Zakład przetwarzania i obróbki odpadów radioaktywnych prowadzony przez JAVYS plan. do realiz. przez Republikę Słowacką : Obwieszczenie o wszcz postęp w spr. wyd. decyzji o środ. uwar. dla przedsi. pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Blizne przysiółki Czubówka i Kaczmarówka, gmina Jasienica Rosielna” : Obwieszczenie o wszcz postęp w spr. wyd. decyzji o środ. uwar. dla przedsi. pn. „Budowa sieci kanal. sanit. w m. Jasienica R, przys. Płosina Dolna i Brzezianka oraz w m. Orze. Podlesie"  : Obwieszczenie o wyd. dec. o środowisk. uwar. dla przeds. p.n.: „Projektow., przebud. i budowa sieci wodociąg., wraz ze stud. głębin., zbiorn. retenc.-wyrówn., oraz SUW w m. Blizne i Jasienica Ros.". : Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. p.n.: „Projektow., przebud. i budowa sieci wodociąg., wraz ze stud. głębin., zbiorn. retenc.-wyrówn., oraz SUW w m. Blizne i Jasienica Ros.". : Decyzja o umorz. postęp. w spr. wyd. dec. o środ. uwarunk. dla przeds. p.n.: „Odcinkowa regulacja koryta rzeki Stobnicy w km 21+146 – 26+028 m. Blizne, Jasienica Rosielna". : Obwieszczenie o wyd. decyzji o umorz. postęp. w spr. wyd. dec. o środ. uwarunk. dla przeds. p.n.: „Odcinkowa regulacja koryta rzeki Stobnicy w km 21+146 – 26+028 m. Blizne, Jasienica Rosielna". : Obwieszczenia/Postanowie RDOŚ w Rzeszowie - w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa drogi ekspresowej S19 Kuźnica - Barwinek na odc. Kielanówka - Barwinek (Granica Państwa) : Postanowienie Wójta Gminy Jasienica Rosielna - „Projektow., przebud. i budowa sieci wodociąg., wraz ze studniami głębinowymi, zbiornikami retencyjno-wyrównawcz., oraz SUW w m. Blizne i Jasienica R.". : Obw. Wójta Gminy Jasienica Rosielna o wyd. postanow. - „Projektow., przebud. i budowa sieci wodociąg., wraz ze studn. głębin., zbiornik. retencyjno-wyrówn., oraz SUW w m. Blizne i Jasienica R.". : Zaw. o wszcz. postęp. w spr. wyd. dec. o środ. uwar. dla przeds. p.n. „Projektow., przebud. i budowa sieci wodociąg., wraz ze studn. głębinw., zbiornik. retenc.-wyrówn. oraz SUW w m. Blizne, Jasienic : Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2029R Jasienica Rosielna – Orzechówka w km 0+175 – 0+415”. : Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2029R Jasienica Rosielna – Orzechówka w km 0+175 – 0+415”. : Postanowienie Wójta Gminy Jasienica Rosielona - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2029R Jasienica Rosielna – Orzechówka w km 0+175 – 0+415”. : Zawiadomienie o zebraniu materiałów dowodowych do wyd. dec. o środ. uwarunk. dla przedsięwzięcia p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2029R Jasienica Rosielna – Orzechówka w km 0+175 – 0+415”. : Obwieszczenie Wójta Gminy Jasienica Rosielona o wydaniu postanowienia - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2029R Jasienica Rosielna – Orzechówka w km 0+175 – 0+415”. : RDOŚ w Rzeszowie - Obwieszczenie : Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie o wydaniu postanowień w spr. wyd. decyzji o środow. uwarunk. dla przeds. „Budowa zbiornika retencyjnego „Nr XIII Blizne Orzechowski”na pot Orzechowskim, w ramach zabezp. : Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie o wszczęciu post. w spr. wyd. decyzji o środow. uwarunk. dla przeds. „Budowa zbiornika retencyjnego „Nr XIII Blizne Orzechowski”na pot Orzechowskim, w ramach zabezp. : Zawiadomienie o wszcz. postęp. w spr. wydan. dec. o środowisk. uwarunk. na wniosek PZMiUW w Rzeszowie dla przedsięwz. poleg. na „Odcinkowej regulacji koryta rzeki Stobnicy w km 21+146 – 26+028" : Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w spr. wydan. dec. o środowisk. uwarunk. na wniosek Powiatu Brzozowskiego dla przedsięwz. poleg. na "Przebudowie drogi powiatowej Nr 2029R Jasien. R.-Orzechówka : wymagania powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług z zakresu odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływ. : Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: "Wydobywanie metoda odkrywkową piaskowca i łupka ze złoża piskowca "Wola Jasienicka" - DROGBUD : Postanowienie o braku konieczności sporządzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia p.n.: Wydobywanie metoda odkrywkową piaskowca i łupka ze złoża Wola Jasienicka : Obwieszczenie Wójta Gminy Korczyna o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach : Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Rozwój firmy MULTI STONE Sp. z o.o. poprzez otwarcie hurtowni kamienia natur. oraz uruchom. innowacyjnej linii obróbki kamienia. : Zawiadomienie o zgromadzeniu materiałow w spr. wydan. dec. o środowiskowych uwarunkowaniach dla firmy MULTI STONE - "Hurtownia kamienia".  : Postanowienie Wójta Gminy o braku potrzeby przeprowadzenia OOŚ dla hurtowni kamienia MULTI STONE  : Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w spr. wydan. dec. o środowiskowych uwarunkowaniach - MULTI STONE : Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w spr. wydan. dec. o środowiskowych uwarunk - DROGBUD : Decyzja o środowisk. uwarunk. dla przedsięwzięcia p.n.: "Budowa hali - produkcujno magazynowej" w m. Orzechówka : Postanowienie Wójta Gminy wyjaśniające treść postanowienia z dnia 20.02.2009 r. znak GG-7624/Ks.B-2/09  :  Postan. Wójta Gminy o nie nakładaniu na Gminę Jasienica Ros. obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środow. inwest. pn. Budowa hali produkcyjno-magazynowej na dz.nr.ewid.979 w Orzechówce : Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego : Zawiadomienie o złożeniu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowisk. uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwz. pn. „Budowa hali produkcyjno-magazynowej” w Orzechówce  : Sprawozdanie z realizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami za lata 2007-2008 : Obwieszczenie Wójta Gminy wydaniu decyzji środowiskowej na budowę kanalizacji sanitarnej wsi Blizne -zad 2, etap II i III. : Obwieszczenie Wójta Gminy wydaniu decyzji środowiskowej na budowę kanalizacji sanitarnej wsi Orzechówka -zad 1. : Zawiadomienie o złożeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (Budowa kanalizacji wsi Blizne zadanie 2 etap II i III) : Postan. Wójta Gminy o nie nakładaniu na Gminę Jasienica Ros. obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środow. inwest. celu publ. pn. „Budowa kanal. sanit. wsi Blizne zad 2 etap zad II i III"  : Zawiadomienie o złożeniu wnisku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ( Budowa kanalizacji wsi Orzechówka zadanie 1) : Postan. Wójta Gminy o nie nakładaniu na Gminę Jasienica R. obowiązku sporządzania raportu oddziaływania na środow. inwest. celu pobl.pn. Orzechówka zad.1" : Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jasienica Rosielna na lata 2008 – 2032 : Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji środowiskowej na rozbudowę dr. krajowej nr 9 w km 239+340- 239+950 : Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania administracyjnego z udziałem społeczeństwa ws. wydania decyzji środowiskowej dla "Rozbudowy drogi krajowej Nr 9 w km 239+340 - 239+950"  : Zawiadomienia o wszczęciu postepowania administracyjnego : Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie : Gminny Program Ochrony Środowiska  : Plan Gospodarki Odpadami
Liczba pozycji: 95
1.Zawiadomienie znak: DOOS-oaI.4200.28.2015.is.14 z d. 22.07.2016 r GDOŚ w spr. przesunięcia terminu załatwienia sprawy - Droga S19
2.Zawiadomienie znak: DOOS-oaI.4200.28.2015.is.9 z d. 05.05.2016 r GDOŚ w spr. przesunięcia terminu załatwienia sprawy - Droga S19
3.Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w spr. wyd. dec. środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 115822R BLIZNE – STAWY w km 0+000 – 2+432”, na działkach w m. Blizne
4.Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w spr. decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 115822R BLIZNE – STAWY w km 0+000 – 2+432”, na działkach w m. Blizne
5.Pismo i zawiadomienie znak: DOOs-oaI.4200.28.2015.is.4; DOOs-oaI.4200.28.2015.is.5 z d. 11.03.2016 r GDOŚ w spr. przesunięcia terninu załatwienia sprawy - Droga S19
6.Obwieszczenie WOOŚ.4200.1.2013.AH.289 z dnia 2015-12-16 RDOŚ w Rzeszowie w sprawie odwołań od decyzji środowiskowej dla drogi ekspresowej S19
7.Obwieszczenie WOOŚ.4200.1.2013.AH-260 z dnia 2015-11-17 RDOŚ w Rzeszowie w sprawie wydania sprostowania do decyzji środowiskowej dla drogi ekspresowej S19
8.Obwieszczenie WOOŚ.4200.1.2013.AH-254 z dnia 2015-11-06 RDOŚ w Rzeszowie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla drogi ekspresowej S19
9.Obwieszczenie WOOŚ.4200.1.2013.AH-255 z dnia 2015-11-06 RDOŚ w Rzeszowie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla drogi ekspresowej S19
10.Obwieszczenie WOOŚ.4200.1.2013.AH-124 z dnia 2015-02-12 RDOŚ w Rzeszowie w spr. drogi ekspresowej S19
11.Obwieszczenie WOOŚ.4200.1.2013.AH-155 z dnia 2015-08-06 RDOŚ w Rzeszowie w spr. drogi ekspresowej S19
12.Obwieszczenie WOOŚ.4200.1.2013.AH-156 z dnia 2015-08-06 RDOŚ w Rzeszowie w spr. drogi ekspresowej S19
13.Obwieszczenie WOOŚ.4200.1.2013.AH-195 z dnia 2015-09-23 RDOŚ w Rzeszowie w spr. drogi ekspresowej S19
14.Obwieszczenie WOOŚ.4200.1.2013.AH-206 z dnia 2015-10-05 RDOŚ w Rzeszowie w spr. drogi ekspresowej S19
15.Obwieszczenia w spr. wydania dec. o środowisk. uwarunk. przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi ekspresowej S19 Kuźnica-Barwinek na odc. Kielanówka-Barwinek (Granica Państwa) wraz z niezbędną infrastrukturą
16.Postanowienie w sprawie wydania dec. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanit. na terenie Gm Jasienica R. w części wsi Jasienica R. i we wsi Wola Jasienicka"
17. Obwieszczenie o wyd. Postanowienia dot. dec. o środowiskowych uwarunkow. dla przedsięw. pn.:„Budowa kanalizacji sanit. na terenie Gm Jasienica R. w części wsi Jasienica R. i we wsi Wola Jasienicka"
18.Postanowienie w sprawie wydania dec. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci wodociągowej wraz z uzbroj. studni wierconych i stacją uzdatniania wody w m. Jasienica R."
19.Obwieszczenie o wyd. Postanowienia dot. dec. o środowiskowych uwarunkow. dla przedsięw. pn.: „Budowa sieci wodociągowej wraz z uzbroj. studni wierconych i stacją uzdatniania wody w m. Jasienica R."
20.Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Bliznem, gm. Jasienica Rosielnla"
21.Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowisk. uwarunk. dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Bliznem, gm. Jasienica Rosielna"
22.Decyzja o środowiskowych uwarunkow. dla przedsięw. pn.: „Budowa kanalizacji sanit. na terenie Gm Jasienica R. w części wsi Jasienica R. i we wsi Wola Jasienicka"
23.Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkow. dla przedsięw. pn.: „Budowa kanalizacji sanit. na terenie Gm Jasienica R. w części wsi Jasienica R. i we wsi Wola Jasienicka"
24.Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci wodociągowej wraz z uzbroj. studni wierconych i stacją uzdatniania wody w m. Jasienica R."
25.Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci wodociągowej wraz z uzbroj. studni wierconych i stacją uzdatniania wody w m. Jasienica R."
26.Postanowienie w sprawie wydania dec. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Bliznem, gm. Jasienica Rosielnla"
27.Obwieszczenie o wyd. Postanowienia dot. dec. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Bliznem, gm. Jasienica Rosielnla"
28.Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania dec. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Bliznem, gm. Jasienica Rosielnla"
29.Obwieszczenie o wszczęciu postęp. w spr. wyd. dec. o środowisk. uwarunk. dla przeds. pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gm. Jasienica R. w części wsi Jasienica R. i we wsi Wola Jasienicka"
30.Obwieszczenie o wszcz. postęp. w spr. wyd. dec. o środ. uwarunk. dla przeds. pn.: „Budowa sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem studni wierconych i stacją uzdatniania wody w miejscowości Jasienica R."
31.Opinia dot. odstąpienia od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Gminy Jasienica Rosielna
32.Zawiadomienie o zgromadz. materiałów w spr. wydania dec. o środowisk. uwarunkow. inwestycji p.n.: „Budowa stacji kontroli pojazdów do 3,5 T z zapleczem stacji paliw, budowa myjni samochodowej ...
33.Decyzja o środowisk. uwarunk. przedsięwz. pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Blizne przysiółki Czubówka i Kaczmarówka, gmina Jasienica Rosielna"
34.Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowisk. uwarunk. przeds. pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Blizne przysiółki Czubówka i Kaczmarówka, gmina Jasienica Rosielna"
35.Decyzja o środowisk. uwarunk. przedsięwz. pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jasienica Rosielna, przysiółki Płosina Dolna i Brzezianka oraz w miejscowości Orzechówka przysiółek..
36. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowisk. uwarunk. przeds. pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jasienica Rosielna, przysiółki Płosina Dolna i Brzezianka...
37.Postanowienie Wójta Gminy Jasienica Rosielna dla przeds. pn.: „Budowa stacji kontroli pojazdów do 3,5 T z zapleczem stacji paliw, budowa myjni samochodowej ręcznej dwustanowiskowej budowa stacji ...
38.Obwieszczenie Wójta Gminy Jasienica Rosielna dla przeds. pn.: „Budowa stacji kontroli pojazdów do 3,5 T z zapleczem stacji paliw, budowa myjni samochodowej ręcznej dwustanowiskowej budowa stacji ...
39.Postanowienie Wójta Gminy Jasienica Rosielna dla przeds. pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Blizne przysiółki Czubówka i Kaczmarówka, gmina Jasienica Rosielna" w m. Blizne
40.Obwieszczenie Wójta Gminy Jasienica Rosielna dla przeds. pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Blizne przysiółki Czubówka i Kaczmarówka, gmina Jasienica Rosielna" w m. Blizne
41.Postanowienie Wójta Gminy Jasienica Rosielna dla przeds. pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jasienica Rosielna, przysiółki Płosina Dolna i Brzezianka oraz w miejscowości Orze...
42.Obwieszczenie Wójta Gminy Jasienica Rosielna dla przeds. pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jasienica Rosielna, przysiółki Płosina Dolna i Brzezianka oraz w miejscowości Orze...
43.Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie dot. postęp. transgranicznego w spr. oceny oddziaływania na środow. plan. do bud. dwóch bloków energet 3 oraz 4 w elektrowni jądrowej na Ukrainie w Regionie Chmielnickim
44.Obwieszczenie o wszczęciu postęp. w spr. wyd. decyzji o środ. uwarunk. dla przeds. pn. Budowa stacji kontroli pojazdów do 3,5 T z zapleczem stacji paliw bud. myjni samoch. ręcznej dwustan......
45.Zawiadomienie o wszczęciu postęp. w spr. wyd. decyzji o środ. uwarunk. dla przeds. pn. Budowa stacji kontroli pojazdów do 3,5 T z zapleczem stacji paliw bud. myjni samoch. ręcznej dwustan......
46.Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie w spr. transgranicz. oddział. na środow. przeds. Budowa nowej instalacji F&D o dużej przepustowości przy elektrowni jądrowej V1 plan. do realiz. przez Republikę Słowacką
47.Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie w spr. transgranicz. oddział. na środow. przeds. Zakład przetwarzania i obróbki odpadów radioaktywnych prowadzony przez JAVYS plan. do realiz. przez Republikę Słowacką
48.Obwieszczenie o wszcz postęp w spr. wyd. decyzji o środ. uwar. dla przedsi. pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Blizne przysiółki Czubówka i Kaczmarówka, gmina Jasienica Rosielna”
49.Obwieszczenie o wszcz postęp w spr. wyd. decyzji o środ. uwar. dla przedsi. pn. „Budowa sieci kanal. sanit. w m. Jasienica R, przys. Płosina Dolna i Brzezianka oraz w m. Orze. Podlesie"
50.Obwieszczenie o wyd. dec. o środowisk. uwar. dla przeds. p.n.: „Projektow., przebud. i budowa sieci wodociąg., wraz ze stud. głębin., zbiorn. retenc.-wyrówn., oraz SUW w m. Blizne i Jasienica Ros.".
51.Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. p.n.: „Projektow., przebud. i budowa sieci wodociąg., wraz ze stud. głębin., zbiorn. retenc.-wyrówn., oraz SUW w m. Blizne i Jasienica Ros.".
52.Decyzja o umorz. postęp. w spr. wyd. dec. o środ. uwarunk. dla przeds. p.n.: „Odcinkowa regulacja koryta rzeki Stobnicy w km 21+146 – 26+028 m. Blizne, Jasienica Rosielna".
53.Obwieszczenie o wyd. decyzji o umorz. postęp. w spr. wyd. dec. o środ. uwarunk. dla przeds. p.n.: „Odcinkowa regulacja koryta rzeki Stobnicy w km 21+146 – 26+028 m. Blizne, Jasienica Rosielna".
54.Obwieszczenia/Postanowie RDOŚ w Rzeszowie - w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa drogi ekspresowej S19 Kuźnica - Barwinek na odc. Kielanówka - Barwinek (Granica Państwa)
55.Postanowienie Wójta Gminy Jasienica Rosielna - „Projektow., przebud. i budowa sieci wodociąg., wraz ze studniami głębinowymi, zbiornikami retencyjno-wyrównawcz., oraz SUW w m. Blizne i Jasienica R.".
56.Obw. Wójta Gminy Jasienica Rosielna o wyd. postanow. - „Projektow., przebud. i budowa sieci wodociąg., wraz ze studn. głębin., zbiornik. retencyjno-wyrówn., oraz SUW w m. Blizne i Jasienica R.".
57.Zaw. o wszcz. postęp. w spr. wyd. dec. o środ. uwar. dla przeds. p.n. „Projektow., przebud. i budowa sieci wodociąg., wraz ze studn. głębinw., zbiornik. retenc.-wyrówn. oraz SUW w m. Blizne, Jasienic
58.Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2029R Jasienica Rosielna – Orzechówka w km 0+175 – 0+415”.
59.Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2029R Jasienica Rosielna – Orzechówka w km 0+175 – 0+415”.
60.Postanowienie Wójta Gminy Jasienica Rosielona - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2029R Jasienica Rosielna – Orzechówka w km 0+175 – 0+415”.
61.Zawiadomienie o zebraniu materiałów dowodowych do wyd. dec. o środ. uwarunk. dla przedsięwzięcia p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2029R Jasienica Rosielna – Orzechówka w km 0+175 – 0+415”.
62.Obwieszczenie Wójta Gminy Jasienica Rosielona o wydaniu postanowienia - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2029R Jasienica Rosielna – Orzechówka w km 0+175 – 0+415”.
63.RDOŚ w Rzeszowie - Obwieszczenie
64.Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie o wydaniu postanowień w spr. wyd. decyzji o środow. uwarunk. dla przeds. „Budowa zbiornika retencyjnego „Nr XIII Blizne Orzechowski”na pot Orzechowskim, w ramach zabezp.
65.Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie o wszczęciu post. w spr. wyd. decyzji o środow. uwarunk. dla przeds. „Budowa zbiornika retencyjnego „Nr XIII Blizne Orzechowski”na pot Orzechowskim, w ramach zabezp.
66.Zawiadomienie o wszcz. postęp. w spr. wydan. dec. o środowisk. uwarunk. na wniosek PZMiUW w Rzeszowie dla przedsięwz. poleg. na „Odcinkowej regulacji koryta rzeki Stobnicy w km 21+146 – 26+028"
67.Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w spr. wydan. dec. o środowisk. uwarunk. na wniosek Powiatu Brzozowskiego dla przedsięwz. poleg. na "Przebudowie drogi powiatowej Nr 2029R Jasien. R.-Orzechówka
68.wymagania powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług z zakresu odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływ.
69.Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: "Wydobywanie metoda odkrywkową piaskowca i łupka ze złoża piskowca "Wola Jasienicka" - DROGBUD
70.Postanowienie o braku konieczności sporządzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia p.n.: Wydobywanie metoda odkrywkową piaskowca i łupka ze złoża Wola Jasienicka
71.Obwieszczenie Wójta Gminy Korczyna o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
72.Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Rozwój firmy MULTI STONE Sp. z o.o. poprzez otwarcie hurtowni kamienia natur. oraz uruchom. innowacyjnej linii obróbki kamienia.
73.Zawiadomienie o zgromadzeniu materiałow w spr. wydan. dec. o środowiskowych uwarunkowaniach dla firmy MULTI STONE - "Hurtownia kamienia".
74.Postanowienie Wójta Gminy o braku potrzeby przeprowadzenia OOŚ dla hurtowni kamienia MULTI STONE
75.Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w spr. wydan. dec. o środowiskowych uwarunkowaniach - MULTI STONE
76.Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w spr. wydan. dec. o środowiskowych uwarunk - DROGBUD
77.Decyzja o środowisk. uwarunk. dla przedsięwzięcia p.n.: "Budowa hali - produkcujno magazynowej" w m. Orzechówka
78.Postanowienie Wójta Gminy wyjaśniające treść postanowienia z dnia 20.02.2009 r. znak GG-7624/Ks.B-2/09
79. Postan. Wójta Gminy o nie nakładaniu na Gminę Jasienica Ros. obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środow. inwest. pn. Budowa hali produkcyjno-magazynowej na dz.nr.ewid.979 w Orzechówce
80.Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
81.Zawiadomienie o złożeniu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowisk. uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwz. pn. „Budowa hali produkcyjno-magazynowej” w Orzechówce
82.Sprawozdanie z realizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami za lata 2007-2008
83.Obwieszczenie Wójta Gminy wydaniu decyzji środowiskowej na budowę kanalizacji sanitarnej wsi Blizne -zad 2, etap II i III.
84.Obwieszczenie Wójta Gminy wydaniu decyzji środowiskowej na budowę kanalizacji sanitarnej wsi Orzechówka -zad 1.
85.Zawiadomienie o złożeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (Budowa kanalizacji wsi Blizne zadanie 2 etap II i III)
86.Postan. Wójta Gminy o nie nakładaniu na Gminę Jasienica Ros. obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środow. inwest. celu publ. pn. „Budowa kanal. sanit. wsi Blizne zad 2 etap zad II i III"
87.Zawiadomienie o złożeniu wnisku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ( Budowa kanalizacji wsi Orzechówka zadanie 1)
88.Postan. Wójta Gminy o nie nakładaniu na Gminę Jasienica R. obowiązku sporządzania raportu oddziaływania na środow. inwest. celu pobl.pn. Orzechówka zad.1"
89.Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jasienica Rosielna na lata 2008 – 2032
90.Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji środowiskowej na rozbudowę dr. krajowej nr 9 w km 239+340- 239+950
91.Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania administracyjnego z udziałem społeczeństwa ws. wydania decyzji środowiskowej dla "Rozbudowy drogi krajowej Nr 9 w km 239+340 - 239+950"
92.Zawiadomienia o wszczęciu postepowania administracyjnego
93.Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
94.Gminny Program Ochrony Środowiska
95.Plan Gospodarki Odpadami
     Pokaż dane archiwalne
» Panel aktualizacyjny «