Urząd Gminy Jasienica Rosielna

Redagujący: Cwynar StefanFic Anna.

Strona główna
URZAD GMINY JASIENICA ROSIELNA


Uchwały

Uchwały podjęte na III i IV sesji Rady Gminy w dniu 28 grudnia 2010r.
Uchwała Nr III/4/2010Nr III_4_2010.pdf (25917 B)2010-12-31
OpisWyraża się wolę zabezpieczenia w budżecie Gminy Jasienica Rosielna w 2011 roku kwoty 216.000 zł (słownie: dwieście szesnaście tysięcy złotych 00/100 ) stanowiącej wkład własny na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Rozwój infrastruktury turystyczno-społecznej na terenie Gminy Jasienica Rosielna poprzez dostosowanie do nowych funkcji użytkowych niezagospodarowanych oraz niedokończonych obiektów" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, oś priorytetowa 7.Spójność wewnątrzregionalna, działanie 7.3 Aktywizacja obszarów zmarginalizowanych gospodarczo.
Uchwała Nr III/5/2010Uchwala III-5-2010.pdf (63009 B)2010-12-31
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010r.
Uchwała Nr III/6/2010Nr III_6_2010.pdf (24740 B)2010-12-31
Opisw sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację inwestycji
pn. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu
„Moje Boisko – Orlik 2012” przy Zespole Szkół w Bliznem

Uchwała Nr III/7/2010Nr III_7_2010.pdf (20891 B)2010-12-31
Opis sprawie uzupełnienia składu osobowego komisji Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej
Uchwała Nr III/8/2010Nr III_8_2010.pdf (24762 B)2010-12-31
Opis w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich
Uchwała Nr III/9/2010Nr III_9_2010.pdf (57453 B)2010-12-31
Opisw sprawie Programu współpracy Gminy Jasienica Rosielna z organizacjami pozarządowymi na rok 2011
Uchwała Nr III/10/2010Nr III_10_2010.pdf (24036 B)2010-12-31
Opisw sprawie zwrotu kosztów podróży i wypłaty diet radnym i sołtysom wsi
Uchwała Nr III/11/2010Nr III_11_2010.pdf (23770 B)2010-12-31
Opis w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy
Uchwała Nr III/12/2010Nr III.12.2010..pdf (61638 B)2010-12-31
Opisw sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w gminie Jasienica Rosielna
Uchwała Nr III/13/2010Uchwala.III.13.2010.pdf (63864 B)2010-12-31
Opisw sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości oraz wzoru
informacji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości
Załacznik Nr 2 do uchwały Nr III/13/2010Zalacznik2.doc (79360 B)2010-12-31
Opis
Załacznik Nr 3 do uchwały Nr III/13/2010Zalacznik3.doc (128000 B)2010-12-31
Opis
Załacznik Nr 4 do uchwały Nr III/13/2010Zalacznik4.doc (104960 B)2010-12-31
Opis
Załacznik Nr 5 do uchwały Nr III/13/2010Zalacznik5.doc (61440 B)2010-12-31
Opis
Załacznik Nr 6 do uchwały Nr III/13/2010Zalacznik6.doc (81920 B)2010-12-31
Opis
Uchwała Nr III/14/2010Nr III_14_2010.pdf (22914 B)2010-12-31
Opiszmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia dopłat do ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków
Uchwała Nr III/15/2010Nr III_15_2010.pdf (65797 B)2010-12-31
Opisw sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w gminie Jasienica Rosielna na rok 2011
Uchwała Nr IV/16/2010NrIV_16_2010.pdf (25205 B)2011-01-12
Opisw sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na 2011r.
Uchwala Nr IV/17/2010Nr IV_17_2010.pdf (16224 B)2011-01-12
Opisuchylająca uchwałę w sprawie: zabezpieczenia środków w budżecie gminy na 2011 rok na zadanie pn. "Rozwój infrastruktury turystyczno-społecznej na terenie Gminy Jasienica Rosielna poprzez dostosowanie do nowych funkcji użytkowych niezagospodarowanych oraz niedokończonych obiektów"
Załącznik Nr 1 do uchwaly Nr III/13/2010Zalacznik1 do Uchw. Nr III132010.doc (170496 B)2011-05-30
Opis
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «