Urząd Gminy Jasienica Rosielna

Redagujący: Cwynar StefanFic Anna.

Strona główna
URZAD GMINY JASIENICA ROSIELNA


Uchwały

Uchwały podjete na VII sesji Rady Gminy w dniu 29.06.2015
Uchwała Nr VII/37/2015UchwalaVII_37_2015.doc (26624 B)2015-07-06
Opisw sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2014 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2014
Uchwała Nr VII/38/2015UchwalaVII_38_2015.doc (25600 B)2015-07-06
Opisw sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2014
Uchwała Nr VII/39/2015UchwalaVII_39_2015.doc (25600 B)2015-07-06
Opisw sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy Rosielnej za 2014r.
Uchwała Nr VII/40/2015UchwalaVII_40_2015.doc (25088 B)2015-07-06
Opisw sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy Jasienica Rosielna w Bliznem za 2014r.
Uchwała Nr VII/41/2015UchwalaVII_41_2015.doc (88576 B)2015-07-06
Opisw sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
Uchwała Nr VII/42/2015UchwalaVII_42_2015.docx (16530 B)2015-07-06
Opisw sprawie zniesienia formy ochrony przyrody –drzewa ustanowionego pomnikiem przyrody.
Uchwała Nr VII/43/2015UchwalaVII_43_2015.doc (29696 B)2015-07-06
Opisw sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii
o zgłoszonych kandydatach na ławników
Uchwała Nr VII/44/2015UchwalaVII_44_2015.docx (12820 B)2015-07-06
Opisw sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Gminy Jasienica Rosielna i P. Stanisława Czuby
Uchwała Nr VII/45/2015UchwalaVII_45_2015.docx (19068 B)2015-07-06
Opiszmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Jasienica Rosielna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Uchwała Nr VII/46/2015UchwalaVII_46_2015.docx (29350 B)2015-07-06
Opisw sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.
Uchwała Nr VII/47/2015UchwalaVII_47_2015.docx (22683 B)2015-07-06
Opisw sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Jasienica Rosielna do roku 2024”
Załącznik - do pobraniaStrategia_Rozwoju_Gminy_Jasienica_Rosielna_22_06_2015_calosc.c.pdf (4446635 B)2015-07-09
OpisZałącznik do uchwały nr VII/47/2015 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia 29 czerwca 2015r.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «